Lựu phun lửa Hạ

IMG_6427

Nở chào nắng hạ

This entry was posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply