Monthly Archives: July 2016

Red Desert Wyoming

Sa mạc đỏ Wyoming Những chuyến đi về trên Quốc lộ  I – 80 qua chiều ngang của Hoa Kỳ , mỗi lần trông thấy tấm biển ” Red Desert ”  như viên sỏi vướng trong chiếc giầy, chúng tôi vẫn … Continue reading

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Go West Young Men

Con đường Lịch sử đã vúi chôn bao nhiêu nắm xương của những người thanh  niên theo tiếng gọi Tây Tiến khai hoang vở đất biến dãy sa mạc ngút mắt thành những nông trại bát ngàn , đồng cỏ … Continue reading

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment