Monthly Archives: August 2015

Khổ qua

Nắng cháy từng ngày tàn cánh khổ qua

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment