Monthly Archives: November 2014

Mẫu đơn

Mẫu đơn là loài hoa không chịu khuất phục nên đã bị lưu đài xuống Giang Nam Hoa cánh trắng mong manh nầy chụp trong Golden Gate Botanic Garden của San Francisco .  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Nhuộm nắng vàng thu

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Diên Vỹ trở về

    Diên vỹ Xuân thu nhị kỳ Năm nầy Hoa nở khác mùa Người giữ vườn chăm sóc  tốt    

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment